Smluvní ujednání upravující užívání služby Fakturace - FormSoft s.r.o.

Následující text je "smluvním ujednáním",jehož odsouhlasením se provedlo registrací Uživatele a zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedené služeby může provozovatel - Fakturace FormSoft s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Smluvní ujednání upravují užívání Fakturace FormSoft s.r.o. na adrese (URL) http://fakturace.formsoft.cz

Pravidla užívání

1) Uživatel mající zájem používat tuto službu pro svou potřebu je povinen udělat registraci. Registrace spočívá ve vyplnění Přihlašovacího jména, Hesla a E-maolvé adresy na stránce http://fakturace.formsoft.cz, po přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka Registrovat nad tímto Smluvním ujednáním. Stisknutím tohoto tlačítka Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby Fakturace FormSoft s.r.o.:

a) Služba Fakturace FormSoft s.r.o. je poskytována zdarma,

b) Provozovatel nenese odpovědnost za:
- případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby
- případný únik informací Uživatele
- případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel vytvořil nebo uložil

d) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu
(viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

e) Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby Fakturace FormSoft s.r.o. jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem.

Závěrečná ustanovení

1) Uživatel bere na vědomí, že zřízením svého uživatelského účtu v rámci Fakturace ForSoft s.r.o. má právo využívat veškeré výše zmíněné služby.

2) Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem a zvoleným přístupovým heslem. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jednotlivé uživatelské účty u jednotlivých služeb Provozovatele u těch uživatelů, kteří se do systému serverů jednotlivých služeb Provozovatele nepřihlásili po dobu delší než 6 měsíců ode dne posledního přihlášení (s tím, že v případě, že se uživatel pod svým uživatelským jménem nepřihlásil po dobu delší než 6 měsíců do žádné ze služeb Provozovatele, pak bude takovýto uživatelský účet po uplynutí následujících 3 měsíců zcela vymazán a takové uživatelské účty uživatelů, jejichž jednáním dochází k porušování těchto Smluvních ujednání jakož i souvisejících smluvních podmínek pro jednotlivé služby Provozovatele, či platných právních předpisů, jakož i dobrých mravů (s tím, že v takovém případě je Provozovatel oprávněn uživatelský účet zrušit s okamžitou platností).

3) V případě, je-li Uživatelem zveřejněným obsahem či součástí veřejně dodávaného obsahu Uživatele autorské dílo, Uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživateli podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními ujednáními.

4) Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

5) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.